Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 238/2011, vydává provozovatel tento návštěvní a provozní řád pro provoz areálu koupaliště Úvaly
(dále jen koupaliště nebo areál).

Tento návštěvní a provozní řád je určen k zajištění dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být návštěvníky dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců správce.

Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení "Návštěvního a provozního řádu" a řídit se i pokyny pracovníků: správce, plavčíků a pracovníků ostrahy.

Provozovatel areálu je BS Property s.r.o.

Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha 9

IČ: 27886824 DIČ: CZ27886824

Všeobecné informace a popis koupaliště

1. Kapacita areálu je omezena. V případě dosažení kapacity areálu nemůže být umožněn vstup dalším návštěvníkům, a to bez ohledu na již zakoupené vstupné či předplatné. Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.
2. Provozní doba areálu je stanovena pondělí až pátek od 9:00 do 20:00 hod. , sobota a neděle od 9:00 do 20:00 hod. Doba od 19 do 20 hodin je určena k opuštění koupaliště.

Vstup a vyloučení

1. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Vstupenka je nepřenosná a platí pouze pro jeden vstup, stejně tak jako je nepřenosná permanentka. Vstup do areálu je dovolen pouze osobám starším 10-ti let, osobám mladším pak v doprovodu osoby starší 18-ti let.

2. Osobám podnapilým nebo pod vlivem drog je vstup zakázán!

3. Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníku. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené chorobami provázeny výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle, rovněž osoby nečisté v nečistém oděvu a zahmyzené.
4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. Do areálu je přísný zákaz vstupu se zvířaty.

5.. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může správce areál na přechodnou dobu uzavřít.

Bezpečnost

1. Plavčík je v areálu osobou určenou k udržení pořádku a bezpečí návštěvníků.
2. Koupání v areálu je na vlastní nebezpečí.
3. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce.
4. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka, dodržovat obecná pravidla, a tento řád. V případě porušení tohoto řádu, či nevhodného chování může být návštěvník bez náhrady vykázán z prostor areálu bez nároku na vrácení vstupného.
5. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka nebo správce areálu. Tento drobná poranění ošetří nebo přivolá pomoc. Stejně tak ihned informujte plavčíka v případě, že zpozorujete tonutí.

6. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

Odkládání věcí a odpovědnost za škody


1. Za volně odložené věci a předměty nenese správce areálu odpovědnost.
2. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku správce a ostatních smluvních stran.

Pohyb po a v areálu

1. Pohyb po a v areálu je možný pouze v provozní době. Po 20 hodině je každý návštěvník povinen opustit prostory areálu.

2. Vstup do bazénů je pouze přes brodítka sprch. Tato voda je bazénová není pitná.
3. Vjíždět do areálu auty, motocykly nebo koly je zakázáno.

Je zakázáno:

• ohrožovat ostatní osoby fyzicky, verbálně nebo je jinak obtěžovat např. křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.

• zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti,
• koupání ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro koupání určeny,
• do areálu s sebou brát předměty, které mohou způsobit zranění či jsou nebezpečné (skleněné a ostré předměty, nože, střelné zbraně atd.),
• znečišťovat veřejné plochy odpadky, odhazovat odpadky, papíry, žvýkačky,
• skákat do bazénu mimo prostor k tomu určených v případě vyznačení plaveckých drah
• trhat a poškozovat vysázenou zeleň,
• svévolně přemisťovat zařízení a vybavení koupaliště,
• poškozovat majetek, kouření v prostorách areálu zakázáno
• rozdělávat oheň a používat PB vařiče v celém areálu bez povolení správce,
• vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu a zdržovat se v nich mimo provozní dobu,
• plivat na zem a do vody, močit do vody, odhazovat po plochách předměty, které mohou způsobit zranění, stejně tak přinášet, hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví osob,
• praní a čištění prádla, stříhat si vlasy a provádět holení,
• provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu správce

• zdržovat se v areálu mimo provozní dobu

Požadavky na přírodní a umělá koupaliště v souvislosti s COVID-19

Informace pro návštěvníky

  • Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.
  • Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
  • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
  • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.
  • Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.
  • Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu - je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče